1
ผู้บริหาร
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สุขศึกษา
สุขศึกษาฯ
 3
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปศึกษา
ศิลปะ
 คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
 การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
 
เทคโนโลยี